மனிதன் தானே சாகின்றான்
எதற்காக என்னைப்
புதைக்கின்றீர்கள்?

-சவப்பெட்டி-